Loading...

.....................................................................................................................................

کنترل هزینه ها

در مورد هزينه هاي رايج ، بدون شک مي توان هزينه هاي حقوق و مزاياي نيروي انساني و هزینه های مواد اولیه و هزينه هاي جاري را به عنوان جدي ترين هزينه هاي کافی شاپ دانست.

کنترل هزینه ها

این هزينه ها شامل هزينه نيروي انساني، تجهيزات، تبليغات، هزينه هاي جاري، مواد اولیه و... مي باشد. کافی شاپی موفق است که بتواند نرخ رشد درآمد هايش بيش از نرخ رشد هزينه ها باشد. چون تجربه نشان داده است نمي توان هزينه ها را کاهش داد و يا ثابت نگه داشت و در عين حال توقع رشد درآمد ها را داشت، به عبارت ديگر در کافی شاپ ها به دليل ماهيت توليدي بودن آنها، توليد بيشتر نياز به هزينه بيشتر دارد، ولي مهم آن است که ميزان افزايش هزينه ها از درآمد ها پايين تر بوده تا تفاضل به عنوان سود ناخالص افزايش يابد.

در مورد هزينه هاي رايج ، بدون شک مي توان هزينه هاي حقوق و مزاياي نيروي انساني و هزینه های مواد اولیه و هزينه هاي جاري را به عنوان جدي ترين (و شايد بهتر بگويیم، اجباري ترين) هزينه هاي کافی شاپ دانست. در سوي ديگر هزينه تبليغات نيز اگر اهميت داده شود (لزوم انجام تبليغات مناسب براي فروش بيشتر بر هيچکسي پوشيده نيست) نيز بايستي سهم نسبتا زيادي از هزينه هاي يک کافی شاپ را  به خود اختصاص دهد. ما راهکارهای کنترل این هزینه ها و حداکثر سازی سود را به شما خواهیم آموخت.

چون نمیتوان هزینه را بدون روش منطقی کاهش داد و انتظار داشت که سود کاهش نیابد باید به روش مناسبی نرخ رشد هزینه را کنترل نمود و با ایجاد مکانیزم‌های نظارتی در دوره‌های زمانی مشخص و یا تصادفی، عملکرد شرکت را در این بخش مورد ارزیابی قرار داد. برخی روش‌های کنترل هزینه در اینجا ذکر میشود:

نیروی انسانی:

عواملی چون آموزش، گروه بندی مناسب نیروهای کار، جذب و حفظ نیروی انسانی مناسب، میتواند در کنترل هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی مفید واقه شود.

هزینه‌های جاری:

کنترل هزینه‌های جاری از جماه دم دست ترین استراتژیها در زمینه‌ی کنترل هزینه است، اما باید به آن توجه داشت که کمترین تاثیر در روند کلی کنترل هزینه‌را داشته و گاهاً تاثیر‌های بسیار بزرگی بر کاهش درآمد خواهد داشت.

تبلیغات:

از مهمترین هزینه‌هایی که عموماً در آن صرفه جویی های نا بجا میشود تبلیغات است. در این مورد لازم است هزینه‌های به جا صرف شود و نه لزوماً کم، زیرا برگشت هزینه‌های تبلیغاتی به مراتب از سایر هزینه‌های بیشتر است.، راهکارهای شناسایی تبلیغات مناسب راه حل اصلی در کنترل این هزینه است.

هزینه تولید:

از بهترین استراتژیهای اصلاحی، کنترل هزینه‌های تولید است. روش‌هایی که قیمت تمام شده محصول را کاهش دهد. کاهش نفر ساعت در تولید یکی از مهمترین این هزینه‌هاست. انجام پروژه‌های مشابه در یک زمان، اجتناب از تنوع بخشیدن بیجا به منو، گروه بندی مناسب نیروی انسانی، نظرات    ارسال نظر