Loading...

.....................................................................................................................................

کتل دریپر (کتری مخصوص قهوه های دمی و موج سوم)


این نوع کتری ها به دلیل نوع و زاویه لوله خروجی آب به شما امکان کنترل بیشتر روی مقدار ریزش آب و کنترل ریزش آب به شما می دهد، که در قهوه های POUR OVER بسیار مهم می باشد